Disclaimer

Functioneren van deze website
Franke Beheer o.g. B.V. stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Franke Beheer o.g. B.V. een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Franke Beheer o.g. B.V. vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website
Franke Beheer o.g. B.V. stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Franke Beheer o.g. B.V. de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Franke Beheer o.g. B.V. niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Franke Beheer o.g. B.V. en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Franke Beheer o.g. B.V. in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Franke Beheer o.g. B.V.. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Franke Beheer o.g. B.V. en/of haar leveranciers, behoudt Franke Beheer o.g. B.V. zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Verwijzingen en hyperlinks.
Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Franke Beheer o.g. B.V., het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Franke Beheer o.g. B.V., waarbij de website binnen de kaders van Franke Beheer o.g. B.V. aan te brengen. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Franke Beheer o.g. B.V.zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Wijzigingen
De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast . Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Franke Beheer o.g. B.V